Σύνδεση ΜέλουςΣχολείο-Κανονισμός

Ι) Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

1. Εγγραφές

 • Οι μαθητές που επιθυμούν την εγγραφή τους για πρώτη φορά στα Εκπαιδευτήρια "ΑΛΦΑ" , εγγράφονται με την ακόλουθη διαδικασία:
  α. Εντός του Απριλίου και σε ημερομηνία που γνωστοποιείται εγκαίρως υποβάλλεται από το γονέα ή τον κηδεμόνα στην Γραμματεία (Γυμνασίου - Λυκείου) έντυπη αίτηση προεγγραφής.
  β. Εντός του Ιουνίου τα Εκπαιδευτήρια υποχρεούνται να ενημερώσουν το γονέα ή τον  κηδεμόνα για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης,
  γ. Στην περίπτωση της έγκρισης ο γονέας ή κηδεμόνας οφείλει εντός μιας εβδομάδας να προσέλθει στη Γραμματεία για την οριστικοποίηση της εγγραφής και τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων {υποβολή δικαιολογητικών, καταβολή μέρους των διδάκτρων κ.τ.λ).
 •  Για τους μαθητές που ήδη φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια απαιτείται μόνο η υποβολή έντυπης δήλωσης συνέχισης των σπουδών. Η δήλωση υποβάλλεται στη Γραμματεία εντός του Απριλίου.
 • Οι γονείς - κηδεμόνες δικαιούνται να ζητήσουν πριν την εγγραφή και τα Εκπαιδευτήρια υποχρεούνται να παράσχουν πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων.
 • Η εγγραφή προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τόσο εκ μέρους των μαθητών όσο και εκ μέρους των γονέων του παρόντος Κανονισμού.

2. Δίδακτρα

 •  Κατά την εγγραφή του μαθητή προκαταβάλλονται:
  α)Το ποσό εγγραφής
  β)Ένα ποσό διδάκτρων (καθορίζεται από την διεύθυνση)
  γ)Η δαπάνη μετακίνησης.
 •  Ο τρόπος καταβολής των υπόλοιπων διδάκτρων καθορίζεται βάση των οικονομικών προγραμμάτων του Εκπαιδευτηρίου και πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με την διεύθυνση

3. Υποτροφίες

 •  Τα Εκπαιδευτήρια "ΑΛΦΑ" έχουν θεσπίσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τους μαθητές τους με σκοπό:
  α. να επιβραβεύουν την προσπάθεια των μαθητών που επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις
  β. να ενισχύουν οικονομικά τους ασθενέστερους από αυτούς
  γ. να συμβάλουν στη δημιουργία κλίματος δημιουργικής άμιλλας στο Σχολείο
 • Ο αριθμός και το ύψος των υποτροφιών καθώς και σε ποιους μαθητές θα χορηγηθούν αποφασίζονται από την Επιτροπή Υποτροφιών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Εκπαιδευτηρίων.

4. Έναρξη - Λήξη Μαθημάτων

 •  Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων καθορίζονται κάθε έτος από το Υπουργείο Παιδείας και η τήρηση αυτών των ημερομηνιών είναι υποχρεωτική και απαρέγκλιτη.
 •  Τα Εκπαιδευτήρια μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία και μετά τη λήξη του διδακτικού έτους για την παροχή άλλων εκπαιδευτικών, αθλητικών ή πολιτιστικών υπηρεσιών (προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.τ.λ.).

5. Διακοπή Φοίτησης
Η φοίτηση των μαθητών διακόπτεται, πριν από την απόλυση τους, στις εξής περιπτώσεις:
α. Με αίτηση του γονέα για μετεγγραφή σε άλλο Σχολείο μετά από δική του απόφαση και πρωτοβουλία
β. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, για λόγους αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

6. Ωράριο Λειτουργίας

 •  Τα Εκπαιδευτήρια ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας για κάθε βαθμίδα (Γυμνάσιο - Λύκειο) και για κάθε τάξη.
 •  Πέραν αυτού του ωραρίου παραμένουν σε λειτουργία μέχρι τις 17.00  καθημερινά για την παροχή άλλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (φροντιστηριακή διδασκαλία, αθλητικές δραστηριότητες, ξένες γλώσσες , μελέτη κ.τ.λ.),
 •  Οι επίσημες αργίες που καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας τηρούνται υποχρεωτικά.
 •  Κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση στο πρόγραμμα λειτουργίας γνωστοποιείται εγκαίρως στους μαθητές και τους γονείς.

7. Μετακίνηση Μαθητών

 •  Οι μαθητές μετακινούνται προς και από τα Εκπαιδευτήρια με λεωφορεία.
 •  Κατά την εγγραφή ο γονέας ή κηδεμόνας επιλεγεί με έγγραφη δήλωση του τη διαδρομή και τη συγκεκριμένη στάση στην οποία θα επιβιβάζεται και θα αποβιβάζεται το παιδί του.
 •  Σε περίπτωση αλλαγής της στάσης πρέπει να ενημερωθεί η Γραμματεία.

8. Υγεία Μαθητών

 • Στα Εκπαιδευτήρια λειτουργεί πλήρως  εξοπλισμένο  ιατρείο  με όλο το απαραίτητο υγειονομικό υλικό. Εκτός αυτού συνεργάζονται με  ιατρό ο οποίος καλείται σε περίπτωση ανάγκης.
 • Στην αρχή κάθε σχολικού έτους οι γονείς - κηδεμόνες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις απαιτούμενες από το νόμο ιατρικές βεβαιώσεις, για τις οποίες ενημερώνονται από τη Γραμματεία.
 • Εάν κάποιος μαθητής αντιμετωπίζει ένα ειδικό πρόβλημα υγείας, για το οποίο πρέπει να είναι ενήμερο το Σχολείο, ο γονέας οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση.

9. Απουσίες

Οι απουσίες που πραγματοποιούν οι μαθητές για ποικίλους λόγους μπορούν να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολιτείας και των Εκπαιδευτηρίων.
Οι κατηγορίες αυτές είναι:

 •    Ακαταχώρητες
   
  Είναι οι απουσίες που πραγματοποιεί ο μαθητής αλλά δεν καταχωρούνται, δεν καταγράφονται δηλ. στο επίσημο απουσιολόγιο του σχολείου και επομένως δε λαμβάνονται υπόψη στο χαρακτηρισμό φοίτησης του μαθητή στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
  Ακαταχώρητες είναι οι απουσίες που:
  α) προκύπτουν από τη συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις των Εκπαιδευτηρίων που πραγματοποιούνται με βάση σχετική απόφαση των αρμοδίων αρχών ή του Διευθυντή του Σχολείου ή με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων (π.χ. εκπαιδευτική αποστολή στο εσωτερικό ή εξωτερικό, σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις, επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις κ.ά.).
  β) γίνονται από μαθητές διαφορετικού θρησκεύματος και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που προβλέπονται από το αντίστοιχο εορτολόγιο.
  γ) σχετίζονται με τη μετεγγραφή του μαθητή σε άλλο σχολείο.
  δ) οφείλονται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα με βάση τις κείμενες διατάξεις.

 

 •   Δικαιολογημένες

Είναι οι απουσίες που πραγματοποιεί ο μαθητής για κάποιο σοβαρό και αποδεκτό λόγο που επιτρέπει στην Πολιτεία να τις αντιμετωπίσει ευνοϊκά, δηλαδή να είναι αρκετές σε αριθμό και να μην έχουν πειθαρχικές συνέπειες για τον μαθητή.
Δικαιολογημένες είναι οι απουσίες που οφείλονται σε:
α) Σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή αδιαθεσία του μαθητή και δικαιολογούνται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Ασθένεια του μαθητή, η οποία πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ιδιωτική κλινική ή και ιδιώτη γιατρό. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη χαρακτηρισμού των απουσιών ως δικαιολογημένων, όταν υπάρχουν ικανά και επαρκή στοιχεία που τεκμηριώνουν τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.
γ) Σοβαρές παθήσεις που απαιτούν ειδική θεραπεία ή μετάβαση στο εξωτερικό, εάν δεν ξεπερνούν κάποιο όριο που ορίζεται από τη σχολική νομοθεσία.

 •   Αδικαιολόγητες

Είναι οι απουσίες που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ακαταχώρητες ή δικαιολογημένες, σύμφωνα με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.
Αδικαιολόγητες είναι π.χ. οι απουσίες λόγω ωριαίας ή ημερήσιας αποβολής, απουσίες λόγω αδιαθεσίας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων, τις οποίες ο κηδεμόνας δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει κ.ά.
Επιπρόσθετα, απουσίες που οφείλονται σε αυθαίρετη αποχή ή απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο και σε καθυστερημένη προσέλευση στην τάξη ή σε καθυστερημένη προσέλευση σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου, θεωρούνται αδικαιολόγητες και ως αυθαίρετες ελέγχονται πειθαρχικά και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις .

10. Δικαιολόγηση απουσιών

Η ενημέρωση των γονέων είναι χρέος όλων των παραγόντων του σχολείου. Ο κηδεμόνας δικαιούται και πρέπει να έχει λεπτομερή, υπεύθυνη, σαφή και διαρκή ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες απουσίες, τους λόγους αλλά και τις συνέπειες από τις απουσίες αυτές.

Για το σκοπό αυτό, θεωρείται αναγκαίο οι γονείς  να γνωρίζουν τα παρακάτω:

 •  Για την επαρκή τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται αποκλειστικά ο κηδεμόνας του, ο οποίος το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή με γραπτό σημείωμα, όταν αυτός συμπληρώνει τριάντα (30) απουσίες.
 • Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) συνεχόμενων ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών λόγων αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επανοδο του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών και του ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος κατά την κρίση του.
Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά απουσιών καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο αλληλογραφίας του σχολείου.

 • Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες των μαθητών όταν:
  α) Πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερησίου  προγράμματος, μεμονωμένες ή συνεχείς.
  Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για καθυστερημένη προσέλευση, αποχώρηση πριν από τη λήξη των μαθημάτων ή έξοδο σε ενδιάμεσες ώρες, μπορεί να δοθεί άδεια από τη Διεύθυνση, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Καλό είναι η άδεια να έχει ζητηθεί από την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής εφοδιάζεται με ειδική άδεια εξόδου την οποία και παραδίδει κατά την έξοδό του στη γραμματεία.
  β) Οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευση στην τάξη.
  γ) Οφείλονται σε άρνηση των μαθητών να προσέλθουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, προφασιζόμενοι διάφορους λόγους (χωρίς έγκυρο αιτιολογικό) ή προσέρχονται χωρίς την απαραίτητη αθλητική ενδυμασία.
  δ) Οφείλονται σε απουσία των μαθητών από πολιτιστική εκδήλωση (επισκέψεις πολιτιστικών χώρων, εκδηλώσεις στο θέατρο, εθνικές εορτές, ημερήσιες εκδρομές).
  ε) Στις ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, αν υπάρχει αρνητική δήλωση του κηδεμόνα, ο μαθητής δεν παίρνει απουσία.
 •  Με στόχο την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που αναφέρθηκαν η  Διεύθυνση  του σχολείου  αποστέλλει, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ανακοίνωση που περιέχει όλες τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους που αφορούν στις απουσίες και το χαρακτηρισμό φοίτησης.

11) Χαρακτηρισμός  φοίτησης

Η φοίτηση όλων των μαθητών των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται με την πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα, ως επαρκής ή ελλιπής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση του μαθητή σ' όλα τα μαθήματα. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 •  Επαρκής


Χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64).
β) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες.
γ) Οι συνολικές απουσίες του μαθητή είναι περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) αλλά δεν υπερβαίνουν τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες είναι δικαιολογημένες και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον δεκαπέντε 15 (14,5) και η διαγωγή του κοσμικότατη.
Για την περίπτωση αυτή αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και με ειδική πράξη χαρακτηρίζει τη φοίτηση του μαθητή ως επαρκή.
Οι μαθητές που η φοίτησή τους χαρακτηρίστηκε επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου - Ιουνίου.

 • Ελλιπής

 
Χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες αλλά η φοίτησή του δε χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων επαρκής, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δέκα τέσσερις (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, και η διαγωγή του είναι   Κοσμιοτάτη.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου - Ιουνίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους μαθητές αυτούς εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • Ανεπαρκής

Χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

12. Διαγωγή

 • Η διαγωγή των μαθητών καθορίζεται από τη συμπεριφορά τους εντός ή εκτός του Σχολείου, όπως αυτή εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις. Αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση όλων των μαθητών η συμμόρφωση τους προς τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή καθώς και προς τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος. Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
  Συγκεκριμένα, η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται:
  α) "κοσμιοτάτη", όταν τηρούν απαρέγκλιτα το σχολικό κανονισμό

          β) "κοσμία", όταν τηρούν το σχολικό κανονισμό όχι όμως χωρίς παρεκκλίσεις

          γ) "επίμεμπτη", όταν παρεκκλίνουν σε ανεπίτρεπτο βαθμό από την τήρηση του σχολικού κανονισμού

 • Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής γίνεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων.
 • Η διαγωγή των μαθητών, ως δεδομένο καθαρά παιδαγωγικού χαρακτήρα, αποτελεί στοιχείο αποκλειστικά σχολικής χρήσης και αναγράφεται στον τίτλο προαγωγής ή απόλυσης τους.

13. Μαθητικές Κοινότητες

 •  Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν χώρο ανάπτυξης της μαθητικής πρωτοβουλίας, συμμετοχής σε συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες και καλλιέργειας πνεύματος συνεργασίας, συλλογικότητας και υπευθυνότητας.
 • Η μαθητική κοινότητα κάθε επιπέδου (Γυμνασίου - Λυκείου) αποτελείται από το σύνολο των μαθητών που φοιτούν σε αυτό. Εκπροσωπείται από τα πενταμελή συμβούλια των τμημάτων και τα δεκαπενταμελή συμβούλια (Γυμνασίου - Λυκείου).
 •  Οι μαθητικές κοινότητες εργάζονται για την αποδοτικότερη συνεργασία διδασκόντων - μαθητών, διαμορφώνουν απόψεις και υποβάλλουν προτάσεις στη Διεύθυνση και στο Σύλλογο Διδασκόντων για τα προβλήματα του Σχολείου. Ειδικότερα δραστηριοποιούνται, πάντα σε συνεργασία με τους υπεύθυνους διδάσκοντες, στα εξής:
  α. στον προγραμματισμό και την οργάνωση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων
  β.  στην οργάνωση των μορφωτικών επισκέψεων ή εκδρομών
  γ. στην έκδοση περιοδικών
  δ. στην οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και προβληματισμού
  ε. στην ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής βοήθειας και συμπαράστασης
  στ. στην οργάνωση εκδηλώσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών οικολογικού χαρακτήρα
  ζ. στην αγωγή υγείας.
 • Η λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων καθορίζεται αναλυτικά από τον ισχύοντα κανονισμό τους.

14. Επαγγελματικός Προσανατολισμός -Ψυχολογική Συμβουλευτική

 • Η ευρύτερη αποστολή του Σχολείου να διαμορφώνει χαρακτήρες, τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας καθώς και οι ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές των ημερών μας έχουν καταστήσει βασική συνιστώσα της σύγχρονης εκπαίδευσης τη Συμβουλευτική σε θέματα ψυχολογίας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα Εκπαιδευτήρια "ΑΛΦΑ", αναγνωρίζοντας αυτήν την πραγματικότητα, οργανώνουν τακτικά ημερίδες Ψυχολογικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές και τους γονείς, με τη συμμετοχή ειδικευμένων επιστημόνων του χώρου.
 • Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι:
  α. να στηρίζουν και να υποβοηθούν τους μαθητές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της εφηβείας
  β.να ενημερώνουν τους γονείς σε θέματα ψυχολογίας του εφήβου και διαπαιδαγώγησης
  γ.να παρέχουν πληροφόρηση και συμβουλές σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού (τάσεις στην αγορά εργασίας, δυναμικά επαγγέλματα κ.τ.λ.)

15. Μορφωτικές Επισκέψεις -Εκδρομές

 • Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές και μορφωτικές επισκέψεις. Οι σκοποί αυτών των εκδρομών και επισκέψεων είναι παιδαγωγικοί, μορφωτικοί, πολιτιστικοί, ψυχαγωγικοί, αθλητικοί περιβαλλοντικοί αλλά και οικοδόμησης σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και διδασκόντων.
  Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση τους είναι οι εξής:
  α. Απόφαση του αντίστοιχου Συλλόγου Διδασκόντων (Γυμνασίου ή Λυκείου) και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης. Η απόφαοη πρέπει να λαμβάνεται, αν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή, τουλάχιστον δύο μήνες πριν την πραγματοποίηση της, και τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν, όταν πρόκειται για μονοήμερη. Η απόφαση του Συλλόγου πρέπει απαραιτήτως να ορίζει:
  • τον αρχηγό της εκδρομής
  • τους συνοδούς καθηγητές
  • το πρόγραμμα της εκδρομής με όλες τις λεπτομέρειες (ημερομηνία και ώρα αναχώρησης και επιστροφής, τόπος προορισμού, χώρους επίσκεψης, ξεναγήσεις, γεύματα κ.τ.λ.).
  β. Συμμετοχή στην εκδρομή ή την επίσκεψη των 3/4 του αριθμού των μαθητών της τάξης.
  γ. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιτρέπει στο παιδί του να συμμετάσχει στην εκδρομή ή την επίσκεψη.
  δ. Έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης και του Νομάρχη (για εκδρομές εκτός Νομού) προς τους οποίους υποβάλλονται οι αιτήσεις για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών εκδρομών ή επισκέψεων.
 • Στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών εκδρομών ή επισκέψεων συμμετέχουν και οι μαθητές μέσω των συμβουλίων τους (πενταμελών - δεκαπενταμελών), πάντα σε συνεργασία με τον αρχηγό της εκδρομής και τους συνοδούς καθηγητές. Οι προτάσεις των μαθητών έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δεσμευτικές για τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων.

16. Εκδηλώσεις

 
 Τα Εκπαιδευτήρια "ΑΛΦΑ" φιλοδοξούν, πέρα από την εκπαιδευτική τους παρουσία, να έχουν μια ευρύτερη συμμετοχή και δράση στη ζωή της πόλης. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούν στο αμφιθέατρο του Σχολείου ή σε άλλο κατάλληλο χώρο εκδηλώσεις μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού αθλητικού, καλλιτεχνικού και οικολογικού περιεχομένου.
Συγκεκριμένα, μπορούν να πραγματοποιούν:
Εκθέσεις βιβλίου
Τιμητικά αφιερώματα σε ανθρώπους της Τέχνης ή της Επιστήμης
Ομιλίες από διακεκριμένους πνευματικούς ανθρώπους
Εκθέσεις φωτογραφίας ή ζωγραφικής
Αθλητικές συναντήσεις
Εκδηλώσεις αφιερωμένες σε σημαντικές επετείους
Εκδηλώσεις αλληλεγγύης ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα
Μουσικές εκδηλώσεις
Θεατρικές παραστάσεις
Κινηματογραφικές προβολές
Οι εκδηλώσεις αποφασίζονται από το Σύλλόγο Διδασκόντων με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης τουλάχιστον δύο μήνες πριν την πραγματοποίηση τους. Η προετοιμασία και η πραγματοποίηση τους ανατίθενται από το Σύλλογο Διδασκόντων σε πενταμελή ομάδα καθηγητών αποτελούμενη από το Σύμβουλο της εκδήλωσης και τέσσερα μέλη.
Στην προετοιμασία των εκδηλώσεων υποχρεούνται να συμμετέχουν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και οι μαθητές σε συνεργασία και με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών.

17. Ενημέρωση Γονέων - Κηδεμόνων

 • Τα Εκπαιδευτήρια "ΑΛΦΑ" αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ουσιαστική επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς - κηδεμόνες των μαθητών, για δύο κυρίως λόγους:
  α. επειδή θεωρούν αυτούς στήριγμα στο εκπαιδευτικό τους έργο

          β. επειδή ο ενημερωμένος γονέας μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά στη μορφωτική προσπάθεια τόσο του μαθητή όσο και του Σχολείου.

 • Για την υλοποίηση αυτής της φιλοσοφίας τα Εκπαιδευτήρια έχουν καθιερώσει και πραγματοποιούν:
  α. Δύο (2) τακτικές συναντήσεις των διδασκόντων με τους γονείς (ανά τρίμηνο ή τετράμηνο), για την ενημέρωση τους γύρω από την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών τους
  β. Επιπλέον κάθε εκπαιδευτικός μπορεί  να  δεχτεί τους γονείς των μαθητών μία ώρα κάθε εβδομάδα μέσα στο ωράριο λειτουργίας του Σχολείου. Η ώρα γνωστοποιείται στους γονείς στην αρχή κάθε σχολικού έτους.
  Η Διεύθυνση του Σχολείου δέχεται τους γονείς, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία ανεξαρτήτως προγράμματος.

18. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
• Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2του Ν. 2621/98, ΦΕΚ 136τ.Α/23-6-1998).
• Τα Εκπαιδευτήρια συνεργάζονται στενά και αρμονικά με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών τόσο για τη στήριξη του παιδαγωγικού - εκπαιδευτικού έργου, όσο και για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων.
• Για την εγγραφή των γονέων και κηδεμόνων στο Σύλλογο καθώς και για τη λειτουργία  του δίνονται πληροφορίες από εκπρόσωπο του καθώς και από τη Γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων.


ΙΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτερο διοικητικό όργανο των Εκπαιδευτηρίων και αποφασίζει για όλα τα εκπαιδευτικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία τους.
2. Διευθυντής
• Ο Διευθυντής επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία και διορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης (ή του Γραφείου) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία, όπως περιγράφεται από το Κεφ. Α εδ. β. της Υ.Α. 6492/11-1-1983. Σύμφωνα με αυτή ο Διευθυντής εκπροσωπεί το Σχολείο σε όλες τις προς τρίτους σχέσεις του, παραμένει στα Εκπαιδευτήρια όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συλλόγου Διδασκόντων.
3. Υποδιευθυντής
• Ο Υποδιευθυντής επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία και διορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης (ή του Γραφείου) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• 0 Υποδιευθυντής εκτός από τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες αναπληρώνει το Διευθυντή όταν αυτός απουσιάζει ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντα του.
4. Σύλλογος Διδασκόντων
Οι διδάσκοντες όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στα Εκπαιδευτήρια με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απαρτίζουν τον Σύλλογο Διδασκόντων σε κάθε επίπεδο (Γυμνάσιο - Λύκειο). Ο Σύλλογος Διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. Α εδ. α της Υ.Α. 6492/11 -1 -1983:
• αποφασίζει για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη των μαθητών στο τέλος του σχολικού έτους, με βάση τα στοιχεία και τη βαθμολογία (γραπτή και προφορική), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου
• επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις και αποφασίζει στο τέλος του έτους για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους, αιτιολογώντας τις αποφάσεις του με συγκεκριμένα και επαρκή στοιχεία 

 • αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, μορφωτικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδηλώσεων κάθε είδους

ΙΙΙ) ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
1. Παιδαγωγικός  Σύμβουλος Τμήματος
Σε κάθε τμήμα Γυμνασίου και Λυκείου ορίζεται ένας διδάσκων ως Σύμβουλος του Τμήματος με αποστολή την αντιμετώπιση των διδακτικών, παιδαγωγικών και πειθαρχικών προβλημάτων των μαθητών. Ο Σύμβουλος του Τμήματος:
• έχει την ευθύνη να παρακολουθεί ανελλιπώς την επίδοση και την πειθαρχία των μαθητών του τμήματος του συνολικά και ατομικά
• αποτελεί το σύνδεσμο Τμήματος και Διεύθυνσης, την οποία και ενημερώνει για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει
• συνεργάζεται ατομικά με κάθε μαθητή σε θέματα επίδοσης, πειθαρχίας ή άλλα. με στόχο τη βοήθεια των μαθητών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων τους
• καταχωρίζει τις απουσίες στο βιβλίο φοίτησης, παρακολουθεί το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή και ενημερώνει τους γονείς - κηδεμόνες
• ενημερώνει τους μαθητές για τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων
• ορίζει τους επιμελητές κάθε δεκαπενθημέρου και ελέγχει τη συνεπή  εκτέλεση των καθηκόντων τους
• είναι υπεύθυνος για κάθε πολιτιστική ή κοινωνική δραστηριότητα του Τμήματος και συνεργάζεται με το πενταμελές συμβούλιο του.

• είναι υπεύθυνος για  τη  δημιουργία  των  ετήσιων  ατομικών  φακέλων ΄΄πεπραγμενων΄΄ .

2. Συντονιστής Τομέα
Σε κάθε τομέα μαθημάτων (Φιλολογικό, Μαθηματικό, Φυσικών Επιστημών, Ξένων Γλωσσών, Φυσικής Αγωγής), ορίζεται από τη Διεύθυνση ένας εκπαιδευτικός με την απαιτούμενη εμπειρία ως Συντονιστής σε θέματα επιστημονικά, διδακτικά και παιδαγωγικά. Ειδικότερα ο Συντονιστής:
• βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλους τους διδάσκοντες του Τομέα και προΐσταται των εβδομαδιαίων συναντήσεων μαζί τους
• συντονίζει σε εβδομαδιαία βάση την πορεία της διδακτέας ύλης σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
• λαμβάνει  από  τους  διδάσκοντες  καθηγητές   τα φύλλα  μαθήματος • σχεδιάζει και ελέγχει την έκδοση υποστηρικτικού διδακτικού υλικού
• προτείνει την αναγκαία βιβλιογραφική υποστήριξη για κάθε μάθημα του Τομέα και για κάθε τάξη
• συνεργάζεται με τον αντίστοιχο Σχολικό Σύμβουλο και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (Π.Ι. - ΚΕΕ) και διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης των διδασκόντων, στα οποία η συμμετοχή των διδασκόντων είναι υποχρεωτική
• αξιολογεί το διδακτικό έργο του Τομέα και εισηγείται καινοτομίες και παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη διδακτική διαδικασία
• φροντίζει για την εξασφάλιση της συνέχειας και της συνοχής της διδακτέας ύλης στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος
• εισηγείται την πρόσθετη διδακτική στήριξη τμημάτων ή μαθητών
• επιλαμβάνεται όλων των προβλημάτων της καθημερινής διδακτικής πράξης.

3. Συμβούλιο Τομέα
Το Συμβούλιο Τομέα συγκροτείται από όλους τους διδάσκοντες του Τομέα και συνεδριάζει κάθε εβδομάδα με την ευθύνη και εποπτεία του αντίστοιχου Συντονιστή. Στις συνεδριάσεις αυτές:
• αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο της εβδομάδας και προγραμματίζεται αυτό της επόμενης
• προγραμματίζονται τα διαγωνίσματα της επόμενης εβδομάδας και η εξεταστέα ύλη τους
• συζητείται κάθε πρόβλημα ή θέμα διδακτικού  ή επιστημονικού χαρακτήρα

4. Εφημερεύων
Οι εφημερεύοντες ορίζονται από τη Διεύθυνση σε εβδομαδιαία βάση και τα καθήκοντα τους είναι τα ακόλουθα:

α. Επιτηρούν την τάξη και την πειθαρχία των μαθητών στη διάρκεια των διαλειμμάτων.
β. Επεμβαίνουν δραστικά σε κάθε περίπτωση απρεπούς ή βίαιης συμπεριφοράς,
γ. Φροντίζουν για την αποφυγή ατυχημάτων.
δ. Ελέγχουν την εκκένωση των αιθουσών στα διαλείμματα,
ε. Επιβεβαιώνουν την παρουσία των επιμελητών στην αίθουσα,
στ. Φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στις αίθουσες μετά το διάλειμμα.

5. Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Για κάθε Εργαστήριο {Φυσικής - Χημείας - Βιολογίας - Τεχνολογίας - Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) ορίζεται από τη Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ως υπεύθυνος ένας εκπαιδευτικός της αντίστοιχης ειδικότητας.
Ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου :
• φροντίζει για την καταγραφή σε ειδικό βιβλίο όλου του εξοπλισμού και των υλικών του Εργαστηρίου
• είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Εργαστηρίου
• προτείνει την αγορά κάθε νέας συσκευής ή υλικού
• φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε φθοράς ή βλάβης που συμβαίνει στο Εργαστήριο
• συνεργάζεται με όλους τους εκπαιδευτικούς που κάνουν χρήση του Εργαστηρίου

6. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης
0 υπεύθυνος της βιβλιοθήκης ορίζεται από τη Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της. Ειδικότερα:
• φροντίζει για την καταχώρηση των βιβλίων στις καρτέλες
• προτείνει νέες εκδόσεις για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης
• οργανώνει το δανειστικό τμήμα της και υποδεικνύει στους μαθητές βιβλία
• εργάζεται για την προώθηση της βιβλιοφιλίας μεταξύ των μαθητών
• φροντίζει για την εξασφάλιση ησυχίας, και γενικότερα κλίματος μελέτης στο χώρο της βιβλιοθήκης

7. Σύμβουλος Εκδηλώσεων
0 Σύμβουλος εκδηλώσεων ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων για συγκεκριμένη εκδήλωση και είναι υπεύθυνος για την επιτυχή πραγματοποίηση της. Ειδικότερα:
• φροντίζει για την άρτια προετοιμασία της εκδήλωσης
• διαμορφώνει το πρόγραμμα της και συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο φορέα
• προμηθεύεται τον απαιτούμενο για την εκδήλωση εξοπλισμό
• συνεργάζεται, εάν το κρίνει απαραίτητο, με τα δεκαπενταμελή Συμβούλια των μαθητών

ΙV)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ
Βασική αποστολή των Εκπαιδευτηρίων "ΑΛΦΑ", πέραν της γνωστικής κατάρτισης των μαθητών, είναι η παροχή αγωγής με στόχο την ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους. Σημαντικός παράγοντας για την υπηρέτηση αυτής της υψηλής αποστολής είναι μια πειθαρχημένη, συγκροτημένη και καθοριζόμενη από κανόνες σχολική ζωή. Μια σχολική ζωή που θα καλλιεργεί το δημοκρατικό ήθος, την αυτοπειθαρχία, την προσήλωση σε αξίες και αρχές συμπεριφοράς, το σεβασμό της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων των άλλων, την κοινωνική ευαισθησία και τη φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι απαίτηση του Σχολείου και αυτονόητη υποχρέωση των μαθητών η αυστηρή τήρηση των αρχών λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων και η συμμόρφωση τους προς τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς.

1. Βασικές Αρχές για την Εύρυθμη Λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων
 •  Οι μαθητές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν καθημερινά το μέγιστο των προσπαθειών τους για την όσο το δυνατόν υψηλότερη απόδοση στα μαθήματα τους.
 •  Καθημερινά πρέπει  να ετοιμάζουν με επιμέλεια και πληρότητα όλες τις κατ' οίκον εργασίες που τους αναθέτουν οι διδάσκοντες.
 •  Στη διάρκεια της διδασκαλίας οφείλουν να παρακολουθούν με αμείωτη προσοχή και να συμμετέχουν ενεργά στη διδακτική διαδικασία.
 •  Στη διάρκεια της διδασκαλίας απαγορεύεται κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά  που παρενοχλεί τους μαθητές, δυσχεραίνει το έργο του διδάσκοντα ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 •  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστηματική αδιαφορία εκ μέρους του μαθητή να ανταποκριθεί στο επίπεδο απαιτήσεων του Σχολείου ή συμπεριφορά που δυσχεραίνει τη διδακτική διαδικασία, ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά.
 •  Οι μαθητές υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος και ιδιαίτερα την έναρξη των μαθημάτων.
 •  Στην πρωινή σύνταξη και προσευχή είναι υποχρεωτική η παρουσία του συνόλου των μαθητών  καθώς και  των διδασκόντων.
 •  Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης, οι μαθητές προσέρχονται στη Γραμματεία, αναφέρουν την αιτία της αργοπορίας και με ειδικό σημείωμα της Γραμματείας μπαίνουν στην αίθουσα. Η Γραμματεία φροντίζει για την επιβεβαίωση, από το γονέα ή κηδεμόνα, της αιτίας της αργοπορίας .
 •  Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεση διδακτική ώρα δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός, κατά την κρίση του διδάσκοντα και με καταχώρηση της καθυστέρησης στο απουσιολόγιο. Αν ο μαθητής δε γίνει δεκτός, παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και με σχετικό σημείωμα ενημερώνεται η Διεύθυνση.
 •  Έξοδος των μαθητών από το χώρο του Σχολείου αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Αποχώρηση πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο μετά από γραπτή άδεια της Διεύθυνσης.
 •  Αδικαιολόγητη απουσία σε ενδιάμεση ώρα ελέγχεται πειθαρχικά. Αν η απουσία γίνει σε ώρα διαγωνίσματος, ο μαθητής αξιολογείται με μονάδα.
 •  Οι μαθητές υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλες τις συγκεντρώσεις που γίνονται στο αμφιθέατρο του Σχολείου καθώς και σε όλες τις εκπαιδευτικές ή μορφωτικές επισκέψεις, εφόσον πραγματοποιούνται μέσα στο ωράριο λειτουργίας του Σχολείου, και τους σχολικούς περιπάτους.
 • Ημερήσια απαλλαγή από τη Γυμναστική χορηγείται από τη Διεύθυνση και εφόσον διαπιστώνεται σοβαρός λόγος. Απαλλαγή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για όλο το σχολικό έτος χορηγείται με πράξη που υπογράφεται από το διδάσκοντα και το Διευθυντή και εφόσον προσκομισθούν οι σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις.
 •  Για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται οι μαθητές να προσέρχονται ή να αποχωρούν από τα Εκπαιδευτήρια οδηγώντας δικό τους όχημα (δίκυκλο) ή  να  επιβαίνουν  σε  αυτό .
 •  Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα όχι μόνο στους σχολικούς χώρους αλλά και σε όλες τις εκτός Σχολείου εκδηλώσεις. Η παραβίαση της απαγόρευσης του καπνίσματος ελέγχεται πειθαρχικά και σε περίπτωση υποτροπής ο μαθητής μπορεί να τιμωρηθεί ακόμη και με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
  •  Η  ενδυματολογική  εμφάνιση  και  γενικότερα   η καθημερινή εμφάνιση των μαθητών πρέπει να χαρακτηρίζεται από δέουσα ευπρέπεια και απλότητα (καθορίζεται  από  την  Διεύθυνση).
  •  Κατά τη διενέργεια γραπτών δοκιμασιών κάθε είδους απαγορεύεται η αντιγραφή ή απόπειρα αντιγραφής. Αν διαπιστωθεί αντιγραφή ή απόπειρα αντιγραφής, το γραπτό του μαθητή βαθμολογείται με μονάδα (1) και ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά.

2. Βασικοί Κανόνες Συμπεριφοράς
Η συμμόρφωση προς τους κανόνες συμπεριφοράς που διέπουν τη σχολική ζωή είναι υποχρεωτική για όλους και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη απαίτηση του Σχολείου, Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες οι μαθητές οφείλουν:
• να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και των διδασκόντων για διδασκαλία
• να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος ή της όποιας σχολικής εκδήλωσης
• να υπακούουν στις υποδείξεις των διδασκόντων και του υπόλοιπου προσωπικού του Σχολείου
• να εκφράζονται κόσμια και να αποφεύγουν ύβρεις και βωμολοχίες καθώς και κάθε είδους αποκλίνουσα συμπεριφορά
• να σέβονται τους συμμαθητές τους και να αποφεύγουν τις φιλονικίες ή την άσκηση βίας με οποιονδήποτε τρόπο εναντίον τους
• να σέβονται την περιουσία των Εκπαιδευτηρίων, να μη ρυπαίνουν τους σχολικούς χώρους και να φροντίζουν για την καλαίσθητη εμφάνιση τους
• να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας στα κυλικεία
• να  μην  μεταφέρουν  και  χρησιμοποιούν  κινητά τηλέφωνα  στο  χώρο  του  σχολείου
• να μη μεταφέρουν μέσα στο Σχολείο προσωπικές τους συνήθειες που δε συνάδουν με τις αρχές των Εκπαιδευτηρίων


3. Συμπεριφορά στα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών
Για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικής, Χημείας Βιολογίας και Τεχνολογίας οι μαθητές οφείλουν:
• να προσέρχονται έγκαιρα στο  Εργαστήριο
• να μη συνδέουν τα κυκλώματα με τις πηγές του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς προηγούμενο έλεγχο από τον υπεύθυνο διδάσκοντα
• να χειρίζονται με προσοχή τα όργανα και τις συσκευές του εργαστηρίου και να απευθύνονται στον υπεύθυνο διδάσκοντα για κάθε δυσλειτουργία τους
• να χρησιμοποιούν τα υλικά (χημικές ενώσεις, διαλύματα κ.ά.) σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου και να μην πειραματίζονται κατά βούληση
• να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια ή την ασφάλεια του Εργαστηρίου

4. Συμπεριφορά στο Εργαστήριο Η/Υ
Οι μαθητές που εργάζονται στο Εργαστήριο Η/Υ οφείλουν:
• να προσέρχονται έγκαιρα στο Εργαστήριο
• να καταλαμβάνουν την καθορισμένη από τον υπεύθυνο διδάσκοντα θέση
• να μη θέτουν σε λειτουργία τους Η/Υ με δική τους πρωτοβουλία
• να μη χρησιμοποιούν δικές τους δισκέτες με προγράμματα ή αρχεία
• να μην επεμβαίνουν στη σύνδεση του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
• να σέβονται το χώρο του Εργαστηρίου και την ασφάλεια του εξοπλισμού

5. Συμπεριφορά στη Βιβλιοθήκη
Οι μαθητές που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη για μελέτη ή ομαδική εργασία οφείλουν:
• να μην παρενοχλούν όσους μελετούν στη βιβλιοθήκη.
• να σέβονται και να διατηρούν σε καλή κατάσταση τα βιβλία και τα άλλα εποπτικά μέσα.
• να επιστρέφουν έγκαιρα τα βιβλία σε περίπτωση δανεισμού
• να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αρμόδιων διδασκόντων.

6. Συμπεριφορά στις Εκδρομές ή Επισκέψεις
Οι μαθητές οφείλουν, αντιλαμβανόμενοι την αξία και τους σκοπούς των εκδρομών ή μορφωτικών επισκέψεων, να συμπεριφέρονται σ' αυτές με τρόπο που να τιμά τους ίδιους και να περιφρουρεί το κύρος και το ήθος των Εκπαιδευτηρίων. Ειδικότερα οφείλουν:
• να ακολουθούν το πρόγραμμα της εκδρομής και να μην απομακρύνονται από την υπόλοιπη ομάδα
• να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις ξεναγήσεις
• να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και ήθος σε όλους τους δημόσιους χώρους (μουσεία, ιστορικούς χώρους, ξενοδοχεία κ.τ.λ.)
• να μην κάνουν χρήση αλκοόλ
• να ενημερώνουν για κάθε πρόβλημα που υποπίπτει στην αντίληψη τους τους συνοδούς – καθηγητές.

7. Συμπεριφορά στη Μετακίνηση
Τόσο κατά την καθημερινή μετακίνηση όσο και στις εκδρομές οι μαθητές υποχρεούνται να θεωρούν το λεωφορείο προέκταση του χώρου του Σχολείου και να συμπεριφέρονται σ' αυτό με τρόπο που θα διασφαλίζει την ασφάλεια τους και θα σέβεται τις αρχές των Εκπαιδευτηρίων. Ειδικότερα οι μαθητές οφείλουν:
• να βρίσκονται έγκαιρα στη στάση η οποία έχει συμφωνηθεί με το γονέα ή κηδεμόνα
• να μην παρενοχλούν τον οδηγό ή τους συμμαθητές τους
• να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του οδηγού
• να μη ρυπαίνουν και να μην καταστρέφουν το λεωφορείο

V)  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το σχολείο θεωρεί παραπτώματα των μαθητών, διαβαθμιζόμενα σε σοβαρότητα από τα ελαφρότερα στα βαρύτερα, τα εξής:

• Την αργοπορημένη προσέλευση στο σχολείο
• Την αργοπορημένη είσοδο των μαθητών στην τάξη 
• Την αταξία ή την παρενόχληση των άλλων μαθητών στα λεωφορεία, στα διαλείμματα και στην τάξη
• Τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας στα σχολικά λεωφορεία
• Το μάσημα μαστίχας
• Την παρακώλυση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος
• Τη διατάραξη της τάξης κατά την πρωινή προσευχή  ή οποιαδήποτε άλλη σχολική συγκέντρωση
• Την αντιγραφή ή την προσπάθεια αντιγραφής κατά τις εξετάσεις
• Την παραποίηση του απουσιολογίου ή κάποιας σχολικής βεβαίωσης ή ανακοίνωσης ή άλλου επίσημου σχολικού εγγράφου ή εντύπου
• Την προκλητική ή μη κόσμια εμφάνιση (όπως έχει  καθοριστεί  από την διεύθυνση )
• Τις βρισιές και τις χυδαίες φράσεις
• Τη χειροδικία
• Τη ρύπανση του σχολικού χώρου και της σχολικής περιουσίας με αναγραφή ή χάραξη συμβόλων ή συνθημάτων ή γενικότερα με ρίψη ρυπογόνων ουσιών και αντικειμένων
• Την καταστροφή της σχολικής περιουσίας, την απρεπή συμπεριφορά - διαγωγή στη διάρκεια επισκέψεων και εξορμήσεων του σχολείου σε χώρους έξω απ’ αυτό, καθώς και κατά τη διάρκεια διάφορων εκδηλώσεων στο σχολείο
• Την κλοπή ή καταστροφή ξένης περιουσίας
• Την ανυπακοή και την αυθάδεια προς τον εκπαιδευτικό
• Την πρόκληση τραυματισμού
• Την κυκλοφορία  ανήθικων και γενικά προκλητικών εντύπων, εικόνων ή χειρογράφων
• Το κάπνισμα, το αλκοόλ κι άλλες απαγορευμένες ουσίες
• Την προσκόμιση και τη χρήση κινητού τηλεφώνου και οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας
• Την κατοχή και χρήση επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών και αντικειμένων
• Την αδικαιολόγητη απουσία ή αποχώρηση από την τάξη ή από το σχολείο
• Τις ενέργειες που προσβάλλουν εκπαιδευτικό
• Την ανυπακοή ή αυθάδεια προς τη Διεύθυνση
• Τη συστηματική παράβαση του κανονισμού
• Οποιαδήποτε ποινικά κολάσιμη πράξη, την οποία αποδεικνύεται ότι έπραξε ο μαθητής.

VΙ)   ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
• Επιδίωξη και προσδοκία των Εκπαιδευτηρίων είναι οι μαθητές να σέβονται τις αρχές λειτουργίας του Σχολείου και τους κανόνες συμπεριφοράς αυτοβούλως και προς αυτήν την κατεύθυνση θα εργάζονται καθημερινά. Αν όμως διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές επιμένουν να παραβαίνουν τους κανόνες αυτούς και με τη συμπεριφορά τους να παρακωλύουν το έργο του Σχολείου ή να βλάπτουν τους συμμαθητές τους, είναι επιβεβλημένη η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα πάντα με τις αρχές της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας
• Οι κυρώσεις αυτές είναι κατά σειρά:
α. Παρατήρηση
β. Επίπληξη
γ. Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα
δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες
ε. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε (5) ημέρες
στ. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

• Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής πειθαρχικά όργανα:
α. ο Διδάσκων {τις κυρώσεις α. β, γ}
β. ο Διευθυντής (τις κυρώσεις α, β, γ, δ)
γ. ο Σύλλογος Διδασκόντων (τις κυρώσεις στο σύνολο τους)
• Η ημερήσια αποβολή και κάθε αυστηρότερη ποινή καταχωρούνται στο Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων από τη Διεύθυνση, η οποία και ενημερώνει το γονέα ή κηδεμόνα.

VΙΙ)  ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες λειτουργίας του. Έξοδος των μαθητών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για καθυστερημένη προσέλευση, αποχώρηση πριν από τη λήξη των μαθημάτων ή έξοδο σε ενδιάμεσες ώρες, μπορεί να δοθεί άδεια από τα μέλη της Διεύθυνσης του Σχολείου , εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η  αποχώρηση  γίνεται με   συνοδεία  γονέα  ή  κηδεμόνα ή  από  εκπαιδευτικό  του ορίζει  η  Διεύθυνση του σχολείου.

 

Ισολογισμός 2015

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved. Εκπαιδευτήρια Άλφα